Handhaving Wet DBA opgeschort

Almere, 25 november 2016 - Recent is bekend geworden dat de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt opgeschort. Dat betekent echter niet dat de wet wordt uitgesteld. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en wat betekent de opschorting in de praktijk in de samenwerking met opdrachtgevers en zzp’ers?

Modelovereenkomsten of naheffing en boetes

Op grond van de nieuwe wetgeving hebben de opdrachtgever en de zzp’er de mogelijkheid om een (model)overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen. Indien de Belastingdienst deze overeenkomst goedkeurt, en er vervolgens conform de inhoud van de overeenkomst wordt gewerkt, dan loopt de opdrachtgever geen risico op naheffingsaanslagen en/of boetes. Wijkt de daadwerkelijke situatie echter af, waardoor feitelijk in dienstbetrekking wordt gewerkt, dan kan de opdrachtgever met een naheffing loonheffingen en/of boetes worden geconfronteerd. Daardoor zijn veel opdrachtgevers huiverig geworden om met zzp’ers te werken en zijn zzp’ers opdrachten kwijt geraakt.

Tweede voortgangsrapportage naar Tweede Kamer

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Op vrijdag 18 november 2016 heeft staatsecretaris Wiebes een brief en de tweede voortgangsrapportage inzake de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze voortgangsrapportage heeft hij een aantal toezeggingen gedaan met het doel de heersende onrust en onzekerheid weg te nemen.

De belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies uit de rapportage zijn:

  • Uitstel handhaving, maar wet blijft van kracht
    De handhaving van de Wet DBA wordt door de Belastingdienst opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat de implementatieperiode wordt verlengd. De Wet DBA blijft echter gewoon van kracht. De Belastingdienst legt alleen in beginsel geen naheffingen en boetes op tot 1 januari 2018.
  • Wel handhaving bij kwade opzet
    Door de Belastingdienst wordt wel gehandhaafd in geval van ‘kwaadwillendheid’. Hiervan is volgens staatssecretaris Wiebes sprake indien de opdrachtgever of opdrachtnemer opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan. Dit terwijl hij weet, of had kunnen weten, dat feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers lopen hierdoor nog steeds risico bij het inhuren van zzp’ers in geval van schijnzelfstandigheid.
  • Aanpassen arbeidswet: herijking begrippen
    De intentie is om voor 1 januari 2018 de knelpunten uit de Wet DBA op te lossen. Het voorstel is daarbij de arbeidswet aan te passen om zo onder andere tot een herijking van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ te komen. Deze begrippen spelen op dit moment een doorslaggevende rol bij de bepaling van de zelfstandigheid van de zzp’er. Staatssecretaris Wiebes concludeert dat de begrippen zijn verouderd en niet meer aansluiten bij de huidige tijd.

Hoe verder?

Uitstel van de handhaving betekent niet dat de wet DBA voorlopig niet van toepassing is. Wij beschikken over modelovereenkomsten die door de Belastingdienst zijn goedgekeurd en blijven daar dan ook mee werken. Daarnaast blijven wij elke zzp’er en opdracht controleren nu er in geval van evidente schijnzelfstandigheid wel wordt gehandhaafd door de Belastingdienst. We passen wel de inhoud van onze controle aan naar aanleiding van de voortgangsrapportage. Verder geeft het uitstel ons ten aanzien van reeds ingezette zzp’ers meer ruimte om bestaande situaties aan te passen (indien nodig) en de wet DBA te implementeren. Samen met onze klanten gaan we dus door op de ingeslagen weg.

Meer weten?

Heeft u specifieke vragen over de Wet DBA of wilt u meer weten wat de opschorting voor u in de praktijk betekent? Neem contact op met uw contactpersoon bij Start People.